THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/01/2018

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 12/01/2018

Lotto lâu chưa ra (lotto gan):

19-17 ngày

02-10 ngày

12-10 ngày

15-10 ngày

25-10 ngày

43-10 ngày

58-10 ngày

94-10 ngày

31-9 ngày

34-9 ngày

35-9 ngày

40-9 ngày

98-9 ngày

18-8 ngày

24-7 ngày

28-7 ngày

65-7 ngày

05-6 ngày

51-6 ngày

41-5 ngày

69-5 ngày

71-5 ngày

75-5 ngày

83-5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:

14-16 lần

01-14 lần

80-14 lần

62-13 lần

63-13 lần

26-12 lần

32-12 lần

48-12 lần

89-12 lần

96-12 lần

20-11 lần

36-11 lần

47-11 lần

49-11 lần

53-11 lần

58-11 lần

67-11 lần

81-11 lần

88-11 lần

93-11 lần

23-10 lần

33-10 lần

41-10 lần

51-10 lần

52-10 lần

56-10 lần

59-10 lần

71-10 lần

76-10 lần

78-10 lần

87-10 lần

97-10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

Cặp số 19 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 19/04/2009 đến 14/05/2009)

(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Tags: